Pro Memoria imod [Oeders] Raisonnements over Enke-Casser; visende Land-Militair-Etatens Pensions-Casses Prærogativ frem for den i Forslag bragte Contributions-Casse.

Pro Memoria

imod

Raisonnements over

Enke-Casser;

visende

Land-Militair-Etatens Pensions-Casses

Prærogativ

frem for

den i Forslag bragte

Contributions-Casse.

Kiøbenhavn, 1772. Trykt hos Morten Hallager, boende paa Nørregade i No. 245.

2
3

Forfatteren af Raisonnements over Enke-Casser erklærer sig strax i sin Indledning, imod Enke-Casser paa Capital-Fod, og under denne Sinds Forfatning forbigaaer han efter egen Beretning at lade sig leede og oplyse ved den Erfaring, som saavel Land-Militair-Etatens Pensions-Casses Vedvarenhed nu paa 34 Aar, og dens endnu havende stærke Fond paa nogle Tønder Guld, som og alle Contributions-Cassernes Skiebne, den Calenbergske inclusive kunde have givet ham.

4

Den militaire Pensions-Casse haver allerede opnaaet den høyeste Grad af sine Udgifter, da Pensionernes aarlige Afgang og deres aarlige Tilgang ere lige.

Og naar man considererer, at ved Cassens Erection Ao. 1739. bleve Indskudene antagne uden Reflexion af 1ste eller 2det Egteskab, og uden Rentes Svarelse fra Bryllupsdagen, hvilke tvende Deele nu siden er fastsat, saa indsees ved et Øyekast, at Cassen til største Deel haver overstridet sine i sig selv daglig formindskende haardeste Fatalia, og saadanne Fatalia, som nu ikke meere kan have Sted.

Erfarenhed, som i alle Slags Calculer og Opfindelser bør lede den Speculerende, haver og viist hvor liden Bestandighed der kan haves ved Contributions-Casser, om endog noget lidet til et bestandig Fond, hvoraf Renter kan samles, henlegges, hvorpaa den her i Staden erigerede og saa kaldede Almindelige Pensions-Casse er et Hoved-Argument; thi, uagtet den tog imod aarlig Afgift baade til Fond og Contribution, og end ydermeere udgav Pensionerne proportionale og indrettet efter

5

Contributions-Tiden, kunde den dog ikke længere bestaae end i den korte Tid af 14 til 16 Aar, i hvorvel den havde erhvervet sig over 600 Interessentere, som i Almindelighed vare suffisante og vedhængende, men tilsidst maatte 4 à 500 af Interessenterne dog see sig skildt ved en Summa af 40 til 50000 Rdlr. indskudt Fond og præsteret Contribution, og Enden blev, at denne Almindelige Pensions-Casse ophørte ganske almindelig at betale.

Aarsagerne til Contributions-Cassernes Uvedvarenhed ere adskillige, deraf vil jeg anmærke de vigtigste.

1. Den Lethed, hvormed en Cassens Kræfter overstigende Mængde af alle Slags Interessentere, i sær aldrende Mænd i de første Aar vindes.

2. Den Forhøyelse, som Contributionerne paa nogle faa Aar stiger til, og som overgaaer Interessenternes Kræfter.

3. Pensionernes Nedsættelse som en vis Følge af Contributions-Indretningen.

6

4. Interessenternes deraf existerende Modvillighed, som aarsager Interessenternes Fratrædelse.

5. Ingen tilstrækkelig Tilstød af Renter fra et i Tide samlet Fond.

De Indvendinger, som giøres imod Enke-Casser paa Capital-Fod, ere disse:

a) Den Vanskelighed det, giver at gouvernere og sikker at udsætte den Penge-Fond, hvorpaa Cassen eene beroer.

D) At det falder Interessenterne tungt at opofre deres Capital à fond perdu,

c) At Hensigten ikke opnaaes, som er at giøre Cassen almindelig og nyttig for alle, og at befrie den Kongelige Casse fra Ansøgninger om Enke-Pensioner.

Men alle tre Indvendinger ere saa tvungne, at man har ondt ved at troe, at de ere fremsatte for Alvor; thi

a. anbydes til hver Omsætnings-Termin Overflødighed af Panter at vælge udi,

7

og at udsøge de beste medfører ikke megen Vanskelighed.

Publiqve Cassers Capitaler ere faststaaende, og ey som private eller Umyndiges Midler idelige Opsigelser underkastede, følgelig mangler aldrig Leylighed til Capitalernes sikkre Employe.

Men i sig selv falder denne Indvending hos Raisonneuren, i Betragtning af hans egen Plan, meget eqvivoqve, thi han ælsker selv baade Capital og Renten, og disse Renter lade sig dog ikke frembringe uden ved Udsættelse, hvilken Udsættelse og sammes Bestyrelse giver lige saa stoer om ey større Vanskelighed ved denne Contributions-Casse som ved en Capital-Casse, og det saa meget meere, som han fordrer lige saa stoer en Capital, som det største Indskud udi Militair-Etatens Pensions-Casse er, nemlig 1000 Rdlr.

b. Det er et aabenbare Ordspil eller Misbrug af Talemaade, naar man kalder det, at opofre sin Capital à fond perdu, hvor man med Sikkerhed og usvigelig Vis-

8

hed nyder alt det, som man ved Capitalens Aflevering har promitteret sig og kan formode.

Den Tunghed, Raisonneuren tillegger saadan indbildt Tab af Indskudet, tilkommer med god Grund hans egen Contributions-Casse, thi ved denne saavelsom andre Contributions-Casser falder det virkelig tungt at give maaskee meere og maaskee mindre end ved Capital-Casser, naar man tilsidst, og just da man skulde høste Frugten, faaer slet intet, enten fordi Interessenten eller fordi Cassen ey kan udholde det længere.

Derimod falder det virkelig let, i sær for Kongelige Betientere, som have Gage, at præstere Indskud, eller som Raisonneuren kalder det, at opbringe en Capital udi den militaire Enke-Casie, thi af alle Kongelige gagerede Betientere tages imod simpel Obligation, (og af private, Obligation med Caution) hvorudi et vist aarlig Afdrag er stipuleret, og som den Indsættende deels selv kan determinere; altsaa kan enhver efter sine selv best bekiendte Omstændigheder giøre mindre eller større Ind-

9

skud i den militaire Pensions-Casse, efterdi han forud kan vide sin Udgift og hans Enke i Tiden, i hvad ulykkelige Omstændigheder endog kunde møde hans Velfærd og Evne være forsikkret om den hende tiltænkte Pension; hvilken Kundskab og Forsikring ingenlunde haver Sted udi Contributions-Casser, hvor en Interessent udgiver sig paa et vildsom Hav, og ligesom famler udi et bestandig Mørke, da han ingen Vished kan have for at hans Casses Kræfter skal kunde udholde den aarlig tilvoxende Contributions Afgift.

Thi Ildebrand, Søeskade, Cautioner, Bedragerier og utallige andre Hændelser, kan meget rimelig giøre en Contributions Interessent umueligt at præstere Continuationen af sine pligtige Afgifter.

Og naar da Depositum er forbrugt, som i nogle faa Aar kan skee, bliver Interessenten excluderet. Og mon da ikke Interessentens Capital og de forhen præsterede Contributioner, hvilke begge ikke have bestaaet i blotte Udregninger eller Tall, men i rede Penge og Valuta, ikke

10

med største Aarsag kan siges at være forlorne og just opofret à fond perdu?

Tvertimod er det virkelig tungere at blive Interessent efter Raisonneurens Plan, thi han vedtager ingen Obligation, ingen Hypotheque, men reede Penge, hvilke at opbringe medfører almindelig viis mere Vanskelighed end at udstyre en simpel Obligation, naar Gage haves, eller i Mangel deraf, at erhverve sig Caution.

Den Nytte ellers som Raisonneuren formener, at hans Interessent kunde have af Capitalen, ved at pantsætte samme og derpaa optage Laan, synes noget chimerelle, thi den, hvis Omstændigheder trængte til saadant Laan, kunde ikke formodes at udholde det aarlige Contingent og følgelig kunde ikke meget bygges paa dets Valuta for tredie Mand.

Da ellers denne Indvending, som synes at redde en ellers opofrende Capital, skinner meest i Øynene paa den, som, fordi han stoeler alt for meget paa Raisonneurens bekiendte gode Indsigt, ikke vil anstille Prøve paa den recommenderede

11

Contributions Casse imod den etablerede militaire Pensions Casse, vil jeg oplyse, at der intet mindre end menageres og endnu langt mindre hele Capitaler conserveres ved den proponerede Contributions Casse imod den militaire Capital Casse at regne, men at tvertimod Contributions Cassen koster anseeligt mere.

Og da mine Udregninger og Balance skal see med en mathematisk Vished, saa vil jeg uden videre Indladelse begive mig

dertil.

Det er temmeligt paalideligt, at af 3 Ægteskabe bliver en Enke; vi ponere altsaa, at 3 Personer eller Mænd associere sig for at give den af deres Koner, som bliver Enke 1000 Rdlr. aarlig, og antager, som afgiort, at der bliver en Enke og ey flere, og at denne Enke døer førend nogen af de to Mænd, som skal udstyre hendes Pension. Vi følge fremdeles Raisonneurens Plan:

12

Der udsættes paa Rente 3000R. - ß. Alle 3 Mænd leve i 10 Aar da den ene døer og efterlader en Enke.

Renter og Renters Rente a 5 pro Cent. bliver altsaa ved denne Termin - 1886 - 66 Nu regnes og 3 ß. pr. Simplum eller af hver 10 Rdlr. aarlig, giør for alle 3 Interessenterne i 10 Aar - 93 - 72

Rentes Rente af hvert Aars Contingent andrager i 10 Aar - - - - - - 30 - 6

Capital, som kan være tilstæde ved Dødsfaldet - 5010 - 48

Deraf leveres den afdøde Mands Indskud tilbage - 1000

Igien 4010 - 48

Et Aars Rente deraf 200 - 50

og 3 ß. pr. Simplum af 2000R. 6 - 24

4217 - 26

Enken skal have 1ste Aar 1000 - -

Igien 3217 - 26

13

Et Aars Rente heraf 160 R. 83 ß 3 ß. pr Simplum 6 - 24

3384 - 37

Enken tager for det 2det Aar 1000 - -

Igien 2384 - 37 Renten for et Aar heraf 119 - 21 3 ß. pr Simplum 6 - 24

2509 - 82

Enken afhenter 3die Aar 1000 - -

Igien 1509 - 82 Rente deraf for et Aar 75 - 47 det sædvanlige Simplum 6 - 24

1591 - 57

Enken udbetales 4de Aar. 1000 -

Igien 591 - 57 Renten for et Aar heraf 29 - 56 3 ß. pr. Simplum 6 - 24

627 - 41

Men Enken kræver for det

14

5te Aar - - 1000 R. -

Altsaa maa de 2de Interessentere ey allene i 5te Aar tillægge - - - - 372 - 55 ß.

og siden saalænge Enken lever hver 500 Rdlr. aarlig, men deres Capitaler er endog fortæret, forloren og opofret ved mindre end 5 Aars udbetalte Pension, hvilken endnu kan vedvare i 15 Aar efter Raisonneurens Formening.

Anstiller man en kort Beregning over det, saadan en Contributions Interessent mister, saa er det ey ringere end Indskudet - - - - 1000 R. ß

med 30 Aars Rentes Rente 3321 - 90 1/2

De 15 Aars Simplum á 3 Rdlr 12 ß med Rente beregner hver Aar - -

Videre 15 Aars Rentes Rente af disse 67 Rdr. 41 1/2 ß.

Det 5te Aars Tilskud ved Pensions Betalningen - - med 15 Aars Rentes Rente 200 - 95

15

og 15 Aars Afgift a 500 R.

eller - - - - 7500 R. - -

som med Rente og Rentes

Rente er - - - - 3289 - 27

I alt 15638 - 66

Derimod vilde saadan en Pension fra en Casse paa Capital-Foed ey have udfordret mere end Indskudet 2500 R. med Recognition a 10 pro Cent. 250 - 2750 R.

Af hvilke 2750 Rdlr. Renten og Rentes Rente for 30 Aar udgiør - - - 9135 - 33 ß.

I alt 11885 - 33

Saa at Fordeelen er tydelig nok paa Capital-Cassens Side, og over 3700 R. paa 1000 Rdlrs. Pension

For endog at vise, at 3de Indskudde udi Land militair Etatens Pensions Casse kan tilforladelig underholde en Enke, omendskiønt der ikke nær udbetales saameget til den, som paa Contributions

16

Foed i lige lang Tid tiener følgende Beregning.

Vi antage som forhen, at trende Mænd vil forvisse den af deres Koner, som bliver Enke om 1000 Rdlrs aarlig Pension, og til den Ende udsætte hver (den civile Recognition inclusive) 2750 Rdl. der for alle tre bliver en Capital af - - - - - 8250 R.

Vi følge fremdeles foregaaende Plan, og determinere, at efter 10 Aars Forløb bliver een Enke og ey fleere, altsaa beregnes 11 Aars Rentes Rente til Indtægt 5860 Rd. 29 ß.

Er 14110 R. 29 ß.

Enkens 1ste Aars Pension 1000 -

Igien 13110 - 29 Renten for et Aar - - 655 - 49

13765 - 78

2det Aars Pension 1000

Igien 12765 - 78

17

13 Renten for et Aar - - 638 - 28 ß

13404 - 10 3die Aars Pension - 1000 Igien 12404 - 10 Renten for et Aar - 620 - 20 13024 - 30 4de Aars Pension - 1000 Igien 12024 - 30

Renten for et Aar - 601 - 21

12625 - 51 5te Aars Pension - 1000

Igien 11625 - 51 Renten for et Aar - 581 - 27 12206 - 78 6te Aars Pension - 1000 Igien 11206 - 78

18

Renten for et Aar - 560 R. 33 ß

11767 - 15 7de Aars Pension - 1000 - -

Igien 10767 - 15 Renten for et Aar - 538 - 35

11305 - 50 8de Aars Pension - 1000 - -

Igien 10305 - 50 Renten for et Aar - 515 - 27

I0820 - 77

9de Aars Pension - 1000 - -

Igien 9820 - 77 Renten for et Aar - 491 - 4

10311 - 81 10de Aars Pension 1000 - -

Igien 9311 - 81

19

Renten for et Aar - 465 - 57 9777 - 42 11te Aars Pension - 1000 - - Igien 8777 - 42

Renten for et Aar 438 - 84 9216 - 30 12te Aars Pension - 1000 - - Igien 8216 - 30

Renten for et Aar - 410 - 78 8627 - 12 13de Aars Pension - 1000 - - Igien 7627 - 12

Renten for et Aar - 381 - 34 8008 - 46 14de Aars Pension - 1000 - -

Igien 7008 - 46

{OOO * *

20

Renten for et Aar - - 350 R. 41 ß.

7358 - 87 15de Aars Pension 1000 - -

Igien 6358 - 87 Renten for et Aar - - 317 - 91

6676 - 82 16de Aars Pension 1000 - -

Igien 5676 - 82 Renten for et Aar 283 - 81

5960 - 67 17de Aars Pension 1000 - -

Igien 4960 - 67 Renten for et Aar 248 - 3

5208 - 70 18de Aars Pension 1000 - -

Igien 4208 - 70

21

Renten for et Aar 210 - 42

4419 - 16 19de Aars Pension 1000 - -

Igien 3419 - 16 Renten for et Aar 170 - 92

3590 - 12

20de Aars Pension 1000 - -

Altsaa befindes endnu efter 20de Aars Pensions Udbetalning en Capital af 2590 - 12

Det er saaledes klart nok, at naar den militaire Pensions Casse endog efter sin nærværende Indretning, og mere naar den i henseende til Pensionerne for Eftertiden blev limiteret efter Mændenes Alder, kan og maa blive bestandig, vilde en Contributions Casse endog paa den foreslagne Maade blive en forloren Confusions-Casse ligesom dens Forgiængere.

I Henseende til de af mig her indførte Beregninger vil jeg erindre:

22

1.) Ved Contributions Udregningen, at dersom Capitalen expresse skulle conserveres til Arvingerne, gik den dog bort i Forveyen for Interessenten ved den aarlige Contribution, som des tidligere vilde naae sin Høyde.

Ligesom det og er klart, at naar Interessenten ey kunde udholde det længere, blev dog Indskudet, som et i udeblivende Fald dertil destineret Depositum, angrebet og forbrugt, og naar saa ey mere var forhaanden, hvorfra monne da de udlovede Pensioner skulde tages?

Vilde man, som der er Formodning at troe, statuere: at Regieringen, som dog intenderer at give sine Betienteres Enker Pension, maatte tillægge det manglende, var det at forlange en umaadelig, ja hart ad utaalelig Byrde for de Kongelige Financer, og altsaa bliver den i sig selv berømmelige Hensigt, nemlig, ved denne Contributions Stiftelse at befrie Kongens Casse fra Enke-Pensioner, ey til andet end et Malerie, et Pensel-Træk og blot Skyggeværk.

23

2.) Ved Udregningen efter Capital-Fod, maae jeg erindre, at samme er skeet og bør skee med de 10 pro Cento Recognition, thi omendskiønt de Militaire ikke betaler ved Indskud denne Recognition, saa balancerer dog den Deel, som af Militiens Afregning til den militaire Pensions-Casse aarlig afgives, med den civile Recognition.

Den Forskiel af Penge, som meere udfordres ved en Contributions-end ved en Capital-Casse, kommer ellers deraf:

1.) At en Capital Casse kan ved sine Renter og Rentes Rente af adskillige stedse samlede og uadsplittede Indskudde erhverve sig lutter nye Capitaler, og saadant endog, i sær i Hensigt til Rentes Renter, uden Interessenternes Udgift eller Besværing; hvilken Rente med Rentes Rente ikke engang kan avles saa ordentlig, som, for at maale Raisonneuren Skieppen fuld, her foran beregnet er, af deponerede Capitaler, som man stedse maa have i Beredskab til Udbetalning, men al-

24

deeles ingen Rente faaes til Cassen af de aarlige Contributions-Penge.

2.) En Pensionist ved Militair-Cassen, som en Capital-Casse vedbliver stedse at svare endog efter hendes Død, à Proportion med de øvrige Interessentere, nemlig ved Renten af hendes Indskud. Derimod bebyrdes den foreslagne Contributions-Casse ey alleene med Enke-Pensioner, men taber endog fra samme Tid Revenüerne af Indskudet ved dets Tilbagelevering, tilligemed det aarlige Contingent, hvilke begge Deele ere Stiftelsens eeneste Intrader og Fundament.

c. Den tredie Indvending indeholder tvende Membra

1.) At Capital-Casser ikke er almindelig og nyttig for alle.

2.) At den Kongelige Casse ikke derved befries fra Ansøgninger om Pensioner.

25

I Henseende til den første Afdeeling, da allegerer Raisonneuren det lidet Antal Interessentere, som Land-Militair-Etatens Pensions-Casse haver erhvervet sig udi en 30 Aars Tid, og ey er fleere end 100 Interessentere aarlig at regne. Det maa vel tilstaaes, at Antallet er ringe imod de mange roullerende Ægteskabe; dog er Aarsagen ikke blot og alleene Cassens Indretning, men deriverer til største Deel fra de mange i seenere Aaringer oprettede Contributions-Enke-Casser; thi da Mændene med en liden Penge kunde tilvinde deres Enker i Tiden store Pensioner, strømmede de hobeviis til disse Casser, som lovede meget, men fordi Stifterne maaskee havde seet meere paa at tilvende sig en samlet Haand-Skilling, og for sin Tid, om mueligt, et aarligt Levebrød, end paa deres Enke-Cassers Bestandighed, præsterede samme om en kort Tid desmindre, og tilsidst slet intet.

Man kan desuden være eenig med Raisonneuren om, at giøre den militaire Pensions-Casse, som i sig selv er almindelig for alle, meere almindelig og nyttig, uden at omdanne eller ødelegge den.

26

Denne Pensions-Casse fastsætter ey ringere Indskud end 100 Rdlr., og ey høyere end 1000 Rdlr., følgelig giver ey ringere Pension aarlig end 40 Rdlr., og en høyere end 400 Rdlr.

Raisonneuren affecterer derimod Pensioner fra 10 til 1000 Rdlr. aarlig. Disse adskillige Pensioner kunde gierne stipuleres ved Land-Militair-Etatens Pensions-Casse ved at antage

Indskud 25 Rd. til aarlig Pension 10 Rd. 50 Rd. til - - - 20 Rd.

75 Rd. til - - - 30 Rd.

og saa fremdeles

indtil 2500 Rd. til aarl. Pens. 1000 Rd. alt foruden den stipulerede Recognition af Civile.

Men herved drister jeg mig dog at erindre, at saa store Pensioner, nemlig over 400 til 1000 Rdlr. aarlig, burde efter mine uforgribelige Tanker ikke finde Sted i Almindelighed, men om de endelig skulde

27

introduceres, da alleene være for Stands-Personer af øverste Classe; thi for det

1ste er det de store Pensioner som fortære en Casse, efterdi Tilfælde ikke saa hastig arriverer hos een som hos mange, og, naar saadant et Indskud er fordeelt, falder dog vist noget deraf gandske til Cassen, derimod naar en 1000 Rdlrs. Pensionist i nogle Aar vedbliver at leve, trækker hun alt for betydelige Capitaler med sig; for det

2det medfører et sikker Haab af en over Stand og sædvanlig Vilkaar umaadelige Vinding, lettelig en umaadelig Begierlighed derefter, og denne Begierlighed kunde maaskee fremavle en Handel, som kunde forkorte en Mands Levetid; for det

3die vilde en overflødig Pension forhindre Flittigheden saavel hos Enken, som fornemmelig hos hendes Børn; og endelig for det

28

4de vilde den ufeylbar forhindre Enken at indlade sig i nyt Ægteskab, hvorover saadan en Enke vilde blive Cassen til Byrde sin Lives Tid.

I Henseende til

2.) at befrie den Kongelige Casse fra Ansøgninger om Pension, da vilde saadant ingenlunde ved den foreslagne Contributions-Casse opnaaes, thi kan Ansøgningerne ikke hindres ved den ringere Udgift og sikkre Indtægt, som Land-Militair-Etatens Pensions-Casse tilbyder, lade de sig mindre afholde ved en større Udgift og usikker eller tvilsom Revenüe, som er en Følge ved Contributions-Cassen.

I øvrigt, da ingen andre kan søge Kongen om Pensioner end Enker eller Børn efter Kongelige Betientere, saa vilde det være en let Sag at forekomme saadanne Ansøgninger, og at udfinde en Plan, hvorved en uryggelig Pensions-Casse til saadanne Enkers og efter Omstændighederne Børns Soutien kunde eregeres, alt uden Præjudice for Land-Militair-Etatens

29

Pensions-Casse, som desuden burde være aaben for alle.

I Betragtning af den meere eller mindre ulige Alder, som findes imellem et Egtepar, endog ved Mandens første Egteskab, kunde lettelig treffes et Regulativ ved den militaire Pensions-Casse for de herefter indtrædende Interessentere, til Cassens desto vissere Bestandighed i alle Slags muelige Tilfælde, og kunde simpel hen bestaae udi: At en Enke havde af de fastsatte 40 pro Cento at nyde 1 pro Cento mindre for hver Aar hun var yngre end hendes Mand indtil 20 pro Cento, hvorved det synes at burde forblive, i hvor stor Forskiæl endog imellem Alderen kunde være.

30
31
32