Hans Tange Uddrag fra Plan og Conditioner til et General-Auctions-Directorium, hvorunder bestyres en perpetuerende Auction, som med første skal anlægges paa et beqvemt Sted her i Staden ved Hans Tange

af patriotisk. Ikke desto mindre læste man faa Dage derefter et Skrift, som dømmede Børsen fra sit patriotiske Navn, paa det løse Fundamente, at den ey alleene ikke var almeennyttig, men endog visse offentlige og private Indretninger præjudiceerlig. Men da den alligevel har beholdt til denne Dag sin patriotiske Titel omendskiøndt mistet noget af sin første Indretning, saa skal Modsigelsen ikke bryste sig meget af nogen sand Seyervinding. Denne Digression haver min Sofas Fornægtere Skyld udi, og paa deres Regning bør den og anskrives.