Hans Tange Uddrag fra Plan og Conditioner til et General-Auctions-Directorium, hvorunder bestyres en perpetuerende Auction, som med første skal anlægges paa et beqvemt Sted her i Staden ved Hans Tange

Nota. Ligesom nu General Directorium, for at giøre sit Anlæg almeennyttig, haver nedsat sin Courtage en ottendeel pro Cento, der paa 800 Rdlr. giør en heel Rdlr. saa ventes at Indsætterne og skal skiønne derpaa, ved at bestemme Prisen paa deres Vahre saa facil som muelig. Dog bør enhver vogte sig for at sælge til Skade.