Hans Tange Uddrag fra Plan og Conditioner til et General-Auctions-Directorium, hvorunder bestyres en perpetuerende Auction, som med første skal anlægges paa et beqvemt Sted her i Staden ved Hans Tange

nye Torsdags Auction og for nylig en maanetlig Auction. Det faldt mig vel ofte ind at kalde den: den patriotiske Auction, thi det klinger fortræffeligt i mine Øren, men saa befrygtede jeg ey alleene, at Publicum skulde troe om mig at jeg var fattig paa Opfindelser, og havde taget Model efter den patriotiske Børs, men jeg frygtede endog at den patriotiske Børs selv skulde ansee det for et Indgreb udi dens Rettigheder, og jeg elsker dens almeennyttige Anlæg alt for meget til, at jeg skulde være capabel at paaføre den nogen nye Sorg. Jeg siiger med Fliid, nye Sorg, thi det Skrift der er udkommet imod den patriotiske Stiftelse maae visselig allerede have foraarsaget den en hæftig Krænkelse, omendskiøndt ey saa meget for dets Vigtighed, som for dets Forvovenhed, og Følgerne deraf i fald Publicum vil tage derefter.