Hans Tange Uddrag fra Plan og Conditioner til et General-Auctions-Directorium, hvorunder bestyres en perpetuerende Auction, som med første skal anlægges paa et beqvemt Sted her i Staden ved Hans Tange

Drømmen kunde ikke udtydes paa noget vissere end Auction, thi den Talemaade, som min Skiønne til Slutning brugte af første, anden og tredie gang tillod ingen Tvil meere derom, da det er bekiendt nok, at intet Hammerslag maae skee paa Auctioner førend efter 1te, 2den og 3die Opraab; deri var jeg altsaa sikker nok. Men hvad Navn jeg skulde betitle min Auction med, derom kunde jeg ikke i heele 8te dage blive eenig med mig selv, thi vi havde allereede en