Hans Tange Uddrag fra Plan og Conditioner til et General-Auctions-Directorium, hvorunder bestyres en perpetuerende Auction, som med første skal anlægges paa et beqvemt Sted her i Staden ved Hans Tange

Jeg havde i lang Tiid gaaet frugtsommelig med at udfinde en al- meennyttig Auction, og dertil giort adskillige Udkast. Saasnart jeg derfor ved at blade mine Papiirer igiennem fik Øye paa et af mine AuctionsUdkaster, bestemte jeg mig strax.