? Uddrag fra Tanker om den nylig forefaldne Forandring ved Tallotteriet. Oversadt af det Tyske.

Den eneste Forsikring, som Lotteriet gier alle spillende Personer, i Henseende til deres Gevinster, ere Original-Billetterne. Altsaa er det jo ganske naturlig, billig og uomgiengelig fornøden, at disse Billetter bør være saaledes indrettede, at det indsettende Publikum bør uden ringste Indvendinger elUdflugter finde en fuldkommen Sikkerhed i disse Billetter, da de ere saadanne Forskri- velser til Udbetaling af de formodende Gevinster, som for alle Ting ikke maa sættes paa Skruer. Uagtet alt dette, ere dog disse Original-Billetter siden nogle Trækninger, blev- ne saa forandrede, at jeg med Billighed maa forundre, ja opholde mig derover.