? Philobergus Uddrag fra Plan til en almindelig Pleie-Anstalt i Bergen udi Norge.

spises, bliver best, synes mig, at visse Huser, hvis Beboere ere dydlge, redelige og Veltænkende Venner, og Velyndere og Velgiørere af Fattige, skulle anmodes og overlades under publiqve Byrders Fritagelse til at paatage sig denne ærefulde Møye, og det udi visse Districter af Byen, hvor de Fattige findes i en Circumference, hvorfra der skulle daglig uddeles Mad og Brød, som saaledes skulle begyndes fra de allerusleste Huus-Arme; hvilke Velsignelser, kand være herligere og sødere end disse! Denne Pleie-Anstalts fuldkomne Behandling, dens Tilstand, saavel dens Indtægt, som Udgift, bør maanedlig, ja ugentlig blive offentlig bekiendtgiort i Trykken, at enbver dydelskende Siel kand see sine rundelige Gaver blive viiseligst uddelet til Güds Ære, sin trængende Næstes beste Nytte, og sin egen store Glæde.