Uddrag fra Korte Tanker foranledigede af De Fattiges Tilstand i desse saa overhaandtagende dyre og trøkkende Tiider, og Hvorledes de mange Klagemaale over Betleres Mængde, best mueligt kunde være at afhjælpe.

Om ikke andet kunde ansees, som bevægende Aarsager til at opvække nogen Agtpaagivenhed, maatte dog desse overhaandtagende dyre Tiider, dertil give Anleedning; allerheldft de endnu har Anseende til at udviide sig, da Efterretningerne fra fremmede Stæder, angaaende Mangelen og Korn-Vahrenes