? Uddrag fra Den gamle Børge Olsens Nye Syner som Han har havt for mange Aar siden opsat af Ham selv og for sin mærkværdige og vigtige Indhold nu til Trykken befordret af hans Broder-Søn Jeppe Børgesen.

Sandskrubben paatager sig det gierne, beteer sig kierlig, hentes til Mærmin-gen og gaaer ind at tage alle Fiskenes egen og Hafstrambens Ret, giver Mærmingen alle deres Siæle og Huuler, og indkalde