P.F. Suhm Uddrag fra Oplag af vor priisværdige Skribent Hr. Conferentsraade SUHMS Kostbare Skrift til Kongen, med et kort ECHO fra de norske Fielde […] Til Trykken bekostet, og alle Exemplarer gratis til Publikum uddeelet Autor til velfortient Ære; af B.F.

Længe nok have Religion og Dyd væ- ret hos os traadde under Fødder; Retfindighed, Ærbarhed alt for længe Forviiste fra vore Frænder. Dog er Du o Konge! uskyldig herudi. En skammelig Sammenrottelse af nedrige Folk have bemestret sig Din Person, giort Adgangen til Dig umuelig for alle Retskafne; Du faae og hørte kun igiennem deres Øyne og ørne. Imedens Dit Land svømmede i Taarer; Frygt, Forskrækkelse Angest herskede allevegne; Imedens det Dan- ske Navn var blevet til en Vanære, og man Udenlands ey torde bekiende sig til det; Imedens Patrioterne stode forbausede, Ri-gerne udfuedes, det Kongelige Huses Soel formørkedes, og alting var tit Vriis for Æreskiendere, for Røvere, for Guds Bespottere, for Dyds og Menneskelighedens