? Uddrag fra Svar fra Struense i Fængselet paa sin Faders brev. oversat.

2 Jeg haver rigtigt nok bekommet Deres sidste Skrivelse til mig i Fængselet; hvil- ket Brev jeg i høyeste Maade elsker og ærer, ikke alleneste formedelst den naturlige Kierlighed og Ærefrygt, jeg, som en Søn, har til min Fader; men og fordi der er fuldt af de allerreneste og trofasteste Beviser paa, at De er inderlig bekymret og omhyggelig for min evige Lyksalighed; siden min timelige ikke mere kand være Deres Ønskers Gienstand eller noget Men- neskets Forventelse. De have Ret i at paastaae, Høystærede Fader! at jeg haver været et af de allerngudeligste Mennesker paa Jorden; ja lige-