? Uddrag fra Den brave Holmens Magtes glade Indtog i de smukke Huse paa den merkværdige St. Antonii Dag 1772.

Nu kan være mueligt, at Vedkommende kan see sig betalt med dette Gods, de har faaet imellem Hænderne, for hvad de tilforn paa dis- se Huse har snødt dem fra paa andre Maader, altsaa paa nogen Maade kan see sig skadesløse.