? Uddrag fra Den brave Holmens Magtes glade Indtog i de smukke Huse paa den merkværdige St. Antonii Dag 1772.

Vi vil haabe til det beste. Vore Sønner og Døtre kan maaskee endnu omvende dem; thi det er jo naturligt, at naar man betaqer et Menneske de Midler, hvormed han baade kan og vil dræbe sig, bliver han i Live, ligedan vore Børn.