? Uddrag fra Grev Struensees Svane-Sang og Betragtning over sit Liv og Levnets Forhold, til Advarsel for dem, som endnu har den Lykke at skiule sine begangne onde Gierninger under en hykelsk Masqve ledsaget med en Fortale af en her i Staden veltænkende Borger.

Og med denne Bekiendelse slutter jeg min Svanne-Sang, samt beder kierlig, at enhver Chri- sten vil bede Gud være mig naadig og barmhjertig.