? Uddrag fra Grev Struensees Svane-Sang og Betragtning over sit Liv og Levnets Forhold, til Advarsel for dem, som endnu har den Lykke at skiule sine begangne onde Gierninger under en hykelsk Masqve ledsaget med en Fortale af en her i Staden veltænkende Borger.

Grev Struensees Svanne-Sang. Jeg J. F. Struensee, som desværre er alt for bekiendt, saavel i Henseende mit Fødselssted og Familie som ellers min ømme Faders veltænken- de Opdragelse, Lærdom og Understøttelse til at kunde blive en duelig Mand, tilstaer og hermed tilkiende- giver, at jeg med mine Feil og grove Vildfarelser haver bragt mig i den ulyksalige Tilstand, som jeg nu. er geraadet i, da jeg befinder mig omgivet med Baand og Lænker, skiønt jeg langt anderledes kunde have anbragt den Lykke og Ære, fom jeg uforskyldt havde opnaaet; men jeg beklager, skiønt nu for silde, at den Tid, jeg var saavidt kommen, jeg kunde skiønne paa Ondt og Godt, fandt jeg ingen sand Grund i mit Hierte til Gudsfrygt; maaskee det gik mig, som Isra- els Børn i Ørken, de væmmedes med Manna, fordi