? Uddrag fra Tanker til at synge til Kongens høye Fødselsdag den 29 Januarii 1772. af troe Undersaatter. Melodien kan være: Min Philander Tiden minder.

Naar vort Andagts Offer ryger For Guds Frelse, disse Dage seet; Kongen sig for Gud ydmyger.