? Uddrag fra Grev J.F. Struenses sandfærdige Politiske Liv og Levnet, fra den Tiid han kom fra Altona indtil denne Dag.

Til Læseren! Den merkværdigste Greves Bedrifter bliver nu Gienstand for mine Bestræbelser. Hvilken Skam for danske Skribentere at opofre et Navn til en evig Forglemmelse, som bliver stedse erindret endog af den sildeste Slægt! Men mange Aarsager paabyder mig Taushed; jeg kan ikke værdig nok besynge