? Uddrag fra Grev J.F. Struenses sandfærdige Politiske Liv og Levnet, fra den Tiid han kom fra Altona indtil denne Dag.

13 En Bygning, som berøves sin Grundvold, kan ikke andet end kastes omkuld. Hoffet indskrænkes. En priselig Anordning, som aldrig nægtes sin fortiente Berømmelse, naar den ikke overstiger Billigheds Skranker. Mange, som vare berøvede deres Tienester, beklager dog det Tab; men hvad er her at giøre? Rigets Gield betales, det er nødvendigt; men var det og Hen- sigten af denne Anordning, eller er det kuns Billigheds og Sparsommeligheds Skin, med hvilken Ubillighed og Overdaadighed indklædes? Raad- stuen fortiener Regieringens Opmærksomhed; Domstoelens Ære bør bevares; Dommerne maae vide at giøre Retfærdighed baade giel- dende og elsket; priseligt! Raadstuen forandres, det overflødige borttages, det unyttige afs- skaffes, den forsynes med nyttige Mænd, som kan befordre Retfærdighed; roesværdig Forandring! den sildre Slægt skal tænke derpaa med Ærbø- dighed og Taksigelse. Det Fattiges Væsen for- andres, i mange Poster trænger det til en hastig og grundig Omvendelse; de Fattige udfordrer bedre Omsorg og Forpleyning; men Penge skal dertil. Der giøres Anstalt, ethvert Sogns Fattige skal søge dets Sogne-Præst; kunde kuns Indtægterne komme overeens med Udgifterne.@Saa priselig, som denne Indretning bliver, saameget bør og beklages, at Hensigten, af Mangel paa en tilstrækkelig Fond, ikke kan opnaaes. De Anordninger med Cassen ved Friderichs-Hospital,