? Uddrag fra Fortsættelse af Græv Struenses Liv og Levnets Historie i sær om det Politiske; tilligemed et offentlig Forsonings-Brev til det i høiste Maade forurettede danske og norske Folk.

En Deel Børn har jeg varet Fader til; men hvor de ere alle, veed jeg ikke, har og liden Sorg derfor; min største Lyst har altid været for at see Verden formeret, Folkemængden