? Uddrag fra Første Efterretning om Grev Struensees, Grev Brandts og øvrige Stats-Fangers Arrestes Beskaffenhed og Deres Forhold i Fængselet.

Hun blev arresteret tilligemed sin Mand. Men den 3 Februarii blev hun entlediget fra Arresten og kom ud imod sin Svogers Cau- tion. Hendes Uskyldighed vil Tiden legge for Dagen; Relfardigheden ubeskaaret!