Fortegnelse paa alle de siden den Kongelig allernaadigst forundte Trykkefrihed udkomne Skrifter, i den Orden de ere udkomne, som alle til Kiøbs og til Leie ere at bekomme hos Møller og Junge […]

Fortegnelse paa alle de siden den Kongelig allernaadigst forundte Trykkefrihed udkomne i den Orden de ere udkomne, som alle til Kiøbs og til Leie ere at bekomme hos Møller og Junge boende paa Hiørnet af Østergade, og Christenvernikov-Strædet i Kiøbenhavn.

Trykfriheds Frugter af 14 Septbr. 1770

Trykt hos Johan Rudolph Thiele 1771

2

Efterfølgende Skrifter ere alle anførte for hvad de koster uheftet; men da de til at udleye ere indheftede, betales der for Stykke 2 Skilling meere.

3

1 Overkiolens forunderlige Hændelser 8 skl.

2 Philet en Fortæl. af Ewald Elhøy 12 skl. 3 Den danske Democrit Heraclit. 4 skl

4 Formeentlig Aarsager til de mange Fallissementer

ved Bryg. Lauget af C. Bagge 8 skl.

5 Den franske Repurtations mærkværdige

Sygdom Død og Begravelse & c. 10 skl.

6 Den danske Democrit Heraclit 2. skl. 4 skl.

7 Notice fra Brygger Lauget - 6 skl

8 T. Baden, om Agerbruget og Landvæsenet

i Dannemark. — — 2 mk

9 Den danske Democrit Heraclit 3. stk. 4 skl.

10 Repliqve paa de 18 Bryggeres Notice 1 mk. 11 Den danske Democrit Heraclit 4. stk. 4 skl. 12 Philopatreias 3de Anmærkninger 1. Om

de dyre Tider rc. & c. 2. Om Rettergang 3. Om Geistlighedens Indkomst. 12 skl. 13 Dm tyrkiske Ræv — — 8. skl.

4

3

14 Philodani Undersøgelse af Philopatreias

Anmærkninger 1ste Hefte. 12 skl.

15 Brev til en høy Hr. om Philopatreias Anmerkn. — — 8 skl.

16 Velmeente Erindringer i Anledning af Phi- 6

lopr. 3die Anmærk. om Geistl. Indkst. 8 stk.

17 Anti-Philopatreias, 3de Anmærkninger

over Philopatreias — 12 skl.

18 Martin Zadok en 106 Aar gammel Eremits

Spaadom — — 4 skl.

19 Den danske Democrit Haraclit 5te 4 skl.

20 Den 145 Aars norske Bondes Spaadom,

Syn og apocryphiske Tanker om høye Hemmeligheder. — 6 skl.

21 Grundige Tanker om Philopatreias Ammærk.

saa vit Geistligh. især ang. 10 skl.

22 Philoteropatreias Spar paa Philopatreias

Anmærkn. om Geistligh. Indkomst. 8 skl.

23 Philocleressias Anmærkning over Philopat. om Geistlighedens Indkomster 6 skl.

24 En almindelig Recept, som af Grunden

helbreder skrueløse Hierner & c. 8 skl.25

Philodani Undersøg. af Philopat. Anmærk.

om Retterg. og Geistlighedens Indkomst. 2det Heft — — 1 mrk.

26 Første Fortsætt. af Philopatreias Anmærkn.

indeholder: 1 Om Handelen. 2 Om Krigsstanden. 3 Om Tings-Vidners Førelse. 4 Videnskab. Opkomst. — 12 skl.

5

27 Philalethes Svar paa Philopatr. Anmærk.

om Geistlighedens Indkomster 10 skl.

28 Den danske Democrit 6te stk. 4 skl.

29 Lovtale over Skoebørsten holden som en

Indvielses-Tale ved den nye Afguds Tempels Oprettelse i gammel Grønland 24 skl. 30 Tanker til nøyere Eftertanke om gode Love i et Land, og deres Nøye Efterlevelse, samt om Banqvens Tilstand & c. 6 skl. 31 Ole Smede-Svends Begrædelse over Risengrøden — — 4 skl.

32 Børge Olsen, en 124 Aars norst Bondes Syn & c. — 8 skl.

33 Junior Pilopatreias 1ste Deel 5 Anmærkn.

1 om Handelen, 2 om Rettergang, 3 om

Betientere, 4 om Geistligheden, 5 om de danske Sølv Aarer & c. — 1 mk.

34 Tanker til Nøyere Eftertanke om Banqven

i Kiøbenhavn & c. — — 4 skl.

3 5 Promemoria til Philpatreias fra Magister Dyssel — — 12 skl.

36 Upartiske Undersøgelse, om de Academiske

Examina er Videnstaberne til Gavn eller Skade — — 12 skl.

37 Nye Tanker over Indholden af Philopatreias

Anmærkninger — 4 skl.

38 Forsøg til at finde Udveye til Krigstienerens

bedre Besolding — -— 1 mk.

6

39 Junior Philopatreias 2den Deel indehold.

1 om Noblice Handelen & c. 2 Hvorfor Fabriqverne

gaar overstyr. 3 Maaden at skaffe Dannemark Handel & c. 4 Hoved-Stadens Levemaade & c. 5 Huusholdning med Kiøbenhavn — — 12 skl.

40 Tanker ved Igiennemlæsning over Hoveriets

Afskaffelse i Dannemark 4 skl.

41 Junior Philopat. Taksigelses Brev til Kongen

for Skrive-Frieheden. 4 skl.

42 Jeppe Vægters Bertagtn. over Staten 4 skl.

43 Nærmere Afhandl. betreffende de 18 Bryggeres

Notice, de dato 13 Novembr. 1770

1 mk. 2 skl.

44 Bies allerunderdanigste Tanker paa Konens Fødsels-Fæst 4 skl.

45 Misokakias imod Philopatreias 8 skl.

46 En saare mærkværdig Tildragelse med et

forhexet Drengebarn & c. — 8 skl.

47 Tre patriotiske Samtaler imellem 2 danske

Reisende om deres Fædernelands Tilstand

1 mk.

48 En Bondes første Betænkning om de Aarsager

Philopatreias har ansort til de dyre Tider — — 10 skl.

49 Mirzahs Syn i Skiæbnens Tempel 6 skl. 50 Biergmandens Speil i Skaane beskreven

af Simon Skoflikker — 4 skl.

51 En Falsterboes Betænkninger ved at igien-

7

nemlæse de nye udgivne Skrifter af Baden og Philopatreias & c. — 4 skl.

52 Philopat. alvorlige Palinodie eller Poenitenze Prædiken, over hans 3de Anmærkning. & c. — — 1 mk.

53 Danmarks Riges Dommeres Skilderie i

22 Capitl. 3die Deel, hvilket afhandler Praxin og Formaliteterne i den danske Rettergang — — 20 skl.

54 Opdagelser til Brendeviins Laugets Opkomst

i Kiøbenhavn og over heele Riget & c. 10 skl. 55 Altid noget Nyt sielden noget Got, med Fortsettelse og Tillæg - - 8 skl.

56 Svar paa Forslag at finde bedre Udveye til

Krigs-Tieneres Besolding — 6 skl.

57 Et kritisk Brev til Philopatreias om Geistligh.

Indkomster, Skrevet i Klerkerup af Philodneias — — 24 skl.

58 Den Poetiske Gartner-Kniv, at beskiære

Trykke- og Skrive-Frihedens Frugter med skrevet for det Smukke Kiøn 1ste stk. 6 skl.

59 Tilforladelig Efterretning om Hexegrenen

eller den saa kaldte Wünschelruth & c. 4 skl.

60 Godhed uden Retvished er ingen moralsk

Dyd — — 4 skl.

61 En Nordmands Undersøgelse, hvorvidt de

Aarsager kan giælde, der anføres som Hindringer for et norsk Academies Oprettelse — — — 12 skl.

8

6

62 Forslag hvorledes Bondestandens Vilkor kan forbedres uden Proprietairenes Fornærmelse —- 6 skl.

63 Philoalerheias grundige Anmærkn. over endeel af der Philopatreias har skrevet om Gejstlighedens Indkomster & c. 12 skl.

64 Politiste Grundregler, eller Kunsten at

Regiere — 12 skl.

65 Nye Tanker over Indholden af Philopatreias

Anmærkninger — — 4 skl.

66 Vorläusige Gedanken von dem Nutzen der

Manufacturen, besonders in Dännemark.

8 skl.

67 Junior Philopatr. 3die Deel, indeholdende

Middel at faa Penge, til at ophæve Extra-Skatten med & c. — — 2 mk.

68 P. F. Suhms Samlinger 1ste Bindt

ste Stykke . — — 12 skl.

69 Jydske Løyer eller Historie om den bedragne

Bedrager og de bedragne Bedragere 8 skl.

70 Betænkning hvorvidt en Efterkommere i

Regieringen er forbunden at betale sin Formands Gield & c. — 1 mk.

71 Den gamle Normand C. J. Drachenbergs

adskillige Syner og Forunderlige Hændelser — — 6 skl.

72 Epitre a sa Mayefte le Roi de Dannemark

fur le liberté de la Preske accordeé dans ses Etats. — — 3 mk.

9

73 Ulvene og Beveren, en Fabel - 4 skl.

74 Børsternes Endeligt — — 4 skl.

75 Velmeente patriotiske Tanker til Høyere Eftertanke

og ønskende Fuldførelse 4 skl.

76 Den danske Oeconomus, indeholdende

1 om Handelen, 2 om Fabriker, 3 om Landvæsenet, 4 om Embeds-Mænd & c. 5 om Borgerne, 6 om Laugene, 7 om Hospitaler og Fattigehuuse 1 mk.

77 Tanker om Brygger-Ligningen i Kiøbenh.

samt Forslag til dens Ophævelse 1 mk.

78 Tienstlig Giensvar paa en Guldsmeds

Tanker om Guldsmed Lauget 2 skl,

79 Sanheds Elskeres Besvarelse paa Skandskrifte,

den forhexede Dreng Nissen, indrettet til Nytte for unge Jurister 24

80 Tydelig Underretning om Talt Lotteriers

Natur og Beskaffenhed — 8 skl.

81 Beviis at Argus uagtet sine 100 Øyne

har været Stokblind da han skrev sin No. 11 og 12 angaaende Amts, Laug og Frie-Mesterne — — 14 skl.

82 Continuation af Godhed uden Retsvished,

er ingen moralsk Dyd 4 skl.

83 En Patriotisk Samtale imellem en Reisende

Engelsmand og en Kiøbenhavns Borger - - 8 skl.

84 Eritiken over Moueheron Danoise 4 skl.

10

85 Eenfoldige danske og norske Tanker. Hensigrende til de danske norsk & c. Indvaaneres Huusholdning 1ste Hefte 1 mk.

86 Anmærkn. over Drammens oeconomiske

Bestaffenhed og nuværende Handel 1 mk.

87 Philalethi patriotiske Anmærkninger over

Philopatreias Afhandling om Geistligh. Indkomster — — 8 skl.

88 Samtale imellem Caffe Kanden og Thee

Potten & c. — — 6 skl.

89 Det andet Kritiske-Brev til Philopatreias

fra Philodaneias — 18 skl.

90 Samtale imellem Vindues Ruden og Blyet

— — — 4 skl.

91 En brødløs Lakeis begrædelige Skrivelse,

til sin Farbroder Kornpuger i Jylland

2 skl.

92 Betænkn. over den saa kaldte Philopt. 4 skl.

93 Tanker over der alleene privileg. Lotter. 4 skl.

94 Tydeligere Forklaring paa Tall Lottr. 2 skl.

95 Tillæg til Philodani 1ste Hefte eller Afhand.

ling om Handel, især den Islandske 10 skl.

96 Beviiser at de saa kaldte umælende Dyr har

større Forstand end Mennesket 6 skl.

97 Philonorvaai Velmeeme Tanker til Veltænkende

Medborgere — 24 skl.

98 Voltaires Brev til Kongen, om Trykke-Frieheden,

tilligemed nogle andre Afhandlinger af samme Indhold - 1 mk.

11

10

99 Velmeemte Erindring til Hr. Polypragman af Idimelos — — 4 skl.

100 Philokalus om Studeringers nærværende Tilstand og bedre Indretning 12 skl. 101 Tanker til grundigere Eftertanke ved de Banqven anlangende udkomne Skrifters Gienmmlæsning og andet meere 8 skl. 102 Et Promemoria til den Vanartige Ebeltoft & c. fra Tiener-Collegiet 4 skl.

103 Jødernes Renkers Aabenbaring og Svar

paa Jødernes lumske Giensvar over en Guldsmed Tanker — 8 skl.

104 Et Veimeent Brev og Erindring til alle

Østersers, Hummers, Krabbers, Toskers, Barders, Helleflynders, Skrubbers Hornfiskers, Skallers, Sandskrubbers, Anciovesers, Negenogeners og Ulkers Sielesørger, Skribent Lærere og Oldefader Junior Philopatreias & c. Skreven af Rosentorne — — 1 mk.

105 Forslag til Justitiens bedre Administration & c. — — — 1 mk.

106 En norsk Hyrdes Indtagelse i et Bierg som

hørte forunderlige Ting om sit Fædrenelands tilkommende Flor — 12 skl.

107 Lygtemandens, siden Herremand i Fyhn Helhestens Varulvens og Marens Fødsel og Levnets Beskrivelse — 4 skl.

12

108 Skobørstens Svanesang — 4 skl.

109 Recept for skrueløse Hierner forflyttet fra

Paris til Kiøbenhavn — 8 skl.

110 Pilati Liv og Levnets Beskrivelse 4 skl.

111 Begivenhed med en Coralfisker & c. 4 skl.

112 Adskilligt af Ervald indeholder hans Philet & c. — — — 6 skl.

113 Aarsager til Tall Lotteriernes Forviisning af alle Riger og Lande —- 2 skl.

114 Philets Forslag om Pebersvendene som

vist vil blive iverksat — — 2 mk.

115 Tanker, forfattede i Anledning af en Normands

Undersøgelse, hvorvidt de Aarsager kan gielde der anføres som Hinddringer for et Academies Oprettelse 12 skl.

116 Tanker til høyre Eftertanke, om Tobacks

Handelen i Dannemark - 6 skl.

117 Afhandling om Gevinsternes Forhold imod Tabet samt Lotter. Casses Fordel 4 skl.

118 Gespräche zweyer Müsigänger 1stes Stük

6 skl.

119 Samtale imellem 2de Piger om Skobørsternes

Fald — — 2 skl.

120 Upartisk Undersøgelse af Tall Lott. 4 skl.

121 Plan til en Aarlig staaende Penge-Løn for Præsterne af Comphilopatreias 24 skl.

122 Philogreias, en Bondes Ven, Anmærkning indeholdende hvorledes Bondens Vilkaar kan forbedres & c. — 1 mk.

13

123 Et forunderlig Syn, som blev seet en Nat i V*lb**-Skole der forestillede en Liig-Begiængelse

med Skoebørster & c. ved Mogens

Skolemester — — 8 skl.

124 Præstens Lære-Digt over Philopatreias

Anmærkning om Geistlighedens Indkomster — — 10 skl.

125 Ode i Anledning af Grev Bernstorfs

Afgang — — 4 skl.

126 Tanker om Geistligheden i en Stat af Schæffer — — 8 skl.

127 Tanker til Fabrikernes Anlæg og Vedligeholdelse — — 8 skl.

128 Patriotiske Tanker om Tall-Lotteriet af

Philoplebis — — 8 skl.

129 Den forunderlige og over al Verden

navnkundige Drømme-Sahl i Nørre-Skotland,

beskreven af Søren Malersvend

— — 4 skl.

136 Tjenstlig Giensvar til den unge Pasqvilant

Rosentorne kaldet — 2 skl.

131 Det Gevaudanske Dyr i Dannemark, dets Rasenhed og Ødeleggelse først i Jylland, dernæst i Norge, beskreven af en Jæger og til trykken befordret af en Krybe-Skytte — — 4 skl.

132 Tolv Breve fra en Bonde til sin Herremand — — 8 skl. 133 Den poetiske Gartner Kniv 2det stk. 6 skl.

14

134 Junior Philopatroias Besvarelse, til Beelzebul Fukssvanser — 4 skl.

135 Pseudo Apollo eller Skribenterne under Dom, Comoedie i en Act. 8 skl.

136 Penge er bedre end Forstand og Lærdom, forstillet i en Afhandling paa det øverste Auditorio i *** af Hironimus Dumrian

4 skl.

137 Erindring imod Betænkningen hvorvit en Efterkommere i Regiæringen er forbunden at betale sin Formands Gieid 6 skl. 138 Samlinger af Forordninger angaaendes Brylluper og Liigbegængelser i Kiøbenhavn

12 skl.

139 En kort Underretning om det benificerende

Gods i Norge — — 6 skl.

140 Adskillige Tanker som Skrive-Friheden har givet Anledning til — 20 skl.

NB. Continuationen heraf udkommer, saasnart det kan udgiøre et Quartblad.