? Uddrag fra En ubetydelig Samtale imellem en Skribent og en Forlægger i Anledning af den i Aviserne fremsadte Snik.Snak om Skrive-Friheden, under Artiklen fra Kiøbenhavn og Stockholm.

Skribenten. Hvad skal jeg troe om det jeg forleden Dag læste i Aviserne, angaaende Skrivefrieheden; jeg tilstaaer at saadanne Skrifter ere forargelige, som med Usandhed og Bitterhed angriber enkelte Personer og igennemhægler Stænder, som man burde have lidt mere Høiagtelse for; men at sige Sandhed i Almindelighed, og nyttige Moraler, uden enten at sigte til een eller anden, synes mig er ikke at opholde sig saa meget over, især naar de ere skrevne i en god Hensigt; videre kommer det an paa enhvers Smag og Behag, om han vil kiøbe dem eller ei.