[B.G. Sporon] Uddrag fra Et Brev til Forfatteren af de Kiøbenhavnske Samlinger, angaaende Skrive-Friheden, Paa nye trykt med Anmærkninger til Forsvar for Skrive-Friheden.

Iblant andet, der foraarsager Dem en inderlig Glæde over den forønskte Dag, De saa meget haver længtes efter, er ogsaa dette: at enhver kan vise sig saa- dan som han er. Vist nok ville de Viise sig saadanne som de ere, men da det er sig selv og andre, end og Heele Nationen til Be- skiemmelse, at onde Skribenters rette Skikkelse kommer for Dagen, saa var det efter min Tanke bedre, at man, for at holde Skammen inde, fik den slet ikke at see. (c)