? Gustophilus Uddrag fra Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus.

Havde vi have den Lykke, at vi kunde have stolet paa deres Medhold og Medhielp i den ligesaa billige som ærkiere Sag, at forstyrre Skribenternes Rige, stække deres Vin- ger, og holde dem inden visse Grændser, havde vi allerede ikke seet saa mangen slet HierneYngel, og varet fri for, al sukke over vore vildfarende Medmennesker, der daglig udstrøer