Uddrag fra Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus.

Høistsamme tog da Svøben fra disse i Bedømmelse-Embedet plat uduelige og høistskadelige Creature, der for Resten gierne kunde være duelige og nyttige Mænd i deres øvrige Embede, og alleruaadigst omskifter Rigets Børns billige og ærekiere Bedrøvelse til en fornuftig og ikke noksom udsigelig Glæde.