? Gustophilus Uddrag fra Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus.

18 Men jeg siger eder, I frivillige Blinde, at eders Øine en Dag i Fremtiden for sildig vil blive aabnede, og da vilde i gierne igienkiøbe de Timer, I anvendte paa at forgive den ær- bare Verden med eders ubesindige og straffæl- dige Skrive-Maade.