? Gustophilus Uddrag fra Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus.

Jeg har længe ventet, at Een eller Anden af mine Medmennesker skulde have taget Penen fat, for at angribe dette skadelige og stinkende Utøi, men alle har tiet, og glæder det mig hiertelig, at jeg endnu er kommen Tids uok med mine Tanker; og jeg veed, at jeg i vore Tider ikke kunde have giort et mere ærekier-Skridt, end dette, at foreslaae det eneste vigtige og rig- tige Middel til at udrydde eller tæmme saa ska- delige og farlige Chreaturer den i christelig Stat, som forargelige og ildesindede Skribentere.