? Gustophilus Uddrag fra Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus.

16 Det er unægtelig, at det meeste af vores timelige Lykke vil hentes fra denne ædle frihed at eie dem; og vi maatte kiende lidet til det elskværdige Kiøns vidtløftige og velgrundede Herredømme over vort Hierte, hvis vi næg- tede dem den dem tilkommende Ære, at forsø- de et Liv for os, der Uden deres Omgang, dag- lig vilde blive os et bitter Slaverie og en u- taalelig Byrde.