? Gustophilus Uddrag fra Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus.

Nu behøver De kuns et Glimt af Deres Indsigt til at erfare, hvor stærk fædernelan-det trænger til den ære, der flyder af at fast- sætte en ædel og reen Smag iblant os, i hen- seende til Skrifters Udgivelse og Tankers of- fentlige Bekiendtgiørelse, der for den meste Deel har vanæret Dannemark, siden den til den almindeligt Nytte hensigtende og fastsatte Skrive-Friehed blev os skiænket.