? Gustophilus Uddrag fra Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus.

De indseer nødvendig, at havde man ik- ke røbet sin Lyst til at udslaae i en fordervet Smag, da Skrive-Friheden blev aabnet, hav- de vi ikke nu kiendt saa stor en Mængde af lump- ne Skrifter.