Uddrag fra En troværdig Discipels Nattetanker og Betragtning over nogle af sine Med-Colleges Schotarki Børns Mundiani og Undersaatters almindelige Opførsel. I Anledning af et Brev til sin Fader, og efter sin meget gode Vens Justini Marcelline Begiering […]

som er enhver Faders Pligt, (men maaskee sielden efterkommes,) derfore glemmer ei at takke HErren, endog for denne Naade, og meddeel det til dine gode Venner. Nest HErrens kraftige Velsignelses Tilønskning, forbliver & c. & c. S. R. T.