? Uddrag fra En Africansk Historie om Strudsen og Storken. Efter en Fransk Oversættelse udgivet paa Dansk.

Saaledes giorde Strudsen, ved et eneste Forslag og Keyseren ved sammes Antagelse, en lykkelig Ende paa de lang Tiid vedvarte dyre Priser; og derved gav et aabenbare Beviis paa, hvad en redelig Minister, som ikke seer saa meget paa sin egen som Landets almindelige Fordeel, kan udvirke; thi som han i almindelighed bedre kan blive underretter om et Lands indvortes Tarv end en Regent, saa kommer et Lands Velfærd meget an paa dens Redelighed, til hvilken en Monark haver fattet Fortroelighed.