? Uddrag fra En Africansk Historie om Strudsen og Storken. Efter en Fransk Oversættelse udgivet paa Dansk.

veres til Magazinet maae savnes paa de of- fentlige Sælge-Pladser, bliver Tilførselen mindre, og jo mindre Tilførselen er, jo dyrere blive Varene opdrevne og betalte; Skal derfor et Magazin anlegges, hvilket i sig selv er priseligt, maae saadant enten skee af Landets egen Overflødighed, naar alting der befindes i en ringe og underdreven Priis, eller og indbringes fra fremmede Lande. Følgelig om de høye Priifer, som da var, skulde nedsættes, maatte saadant ved Regieringens egen Anstalt, eller ved dens Opmuntring, skee ved Tilførsel fra fremmede Lande. Ørnen, som fandt Strudsens Forestilling grundet paa Fornuft og Overlæg, igienkaldede den anordnede Udskrivning; og satte en anseelig Premie for alle Slags Føde-Vahres Indførsel, fra fremmede Lande; imodtog for en taalelig Priis alt hvad kunde erholdes, og giorde strax deraf en liden Uddeeling imod Indkiøbets Gotgiørelse; hvorved altsaa Land-Fuglene bleve tvungne, at sælge lige med det Key- serlige Magazins Priis; Og dette udenlandske Indkiøb blev continueret aarlig, saalænge, indtil et frugtbar Aar giorde der muelig, af Dalenes og Klippernes egne Producter at forsyne Magazinerne, og da dette engang var sadt i Værk, og Magazinerne hver Aar vare forstærkede, saa kunde Regieringen aarlig