[Martin Brun] Uddrag fra Fandens Liv og Levnet første gang til Trykken befordret ved Doctor Faust.

og deres Nærings Veie vorde sikrere og flere. Den lærde Stand skal nyde en nye Anseelse, og faae en nye Smag paa Lærdom, paa en Lærdom, som tiener til Fædrenelandets Forøgelse i Velstand og Lyksalighed, og ikke til Spil-Fegterie og Galimathias. Den forundte Friehed avler minuteviis nye Oplysnin- ger til Trods for Jourualisten i H. til Trods for Fortegnelse-Mageren. Svampenes Indknibning og fortørrede Krympen har ud- suet af Landet den store Gift og Stank, som saa længe har fornøiet mig, og lugtet saa behagelig i min Næse. Armeernes bedre Pleie, Opvartning og Indretning piner mig meget. Fyrstens Kasser forbedres, Borgerens med. Den udsuende Uretfærdighed er allene lidende. Hvilken Oval for mig! Adelskabet setter sin hele Ære i at vorde mere oplyst mere nidkier, virksom og Patriotisk end de andre Stænder, og taler ikke meget om deres Anher og Rigdomme. De ere Fyrsten troe og elske Almuen; De ære Fortienester, og give dem frie Adgang — Fyrsten, min Hoved-Fiende, overgaaer alle sine Undersaatter, Adel og Uadel, i sande, store skinnende Dyder: