En nye Forordning fra Samvittigheden, til Straf for de ukydske Ægtemænd og til Trøst for de fornærmede Ægtefæller.

En

nye Forordning

fra

Samvittigheden,

til Straf

for de ukydske Ægtemænd

og

til Trøst

for de fornærmede Ægtefæller.

Kiøbenhavn, 1771.

2
3

Samvittigheden

Den uteerlige Flok arbeyder paa min Undergang, men det skal ikke lykkes

den; for mine sande Venner ere Lovene ikke svækkede; de gielder og skal staae ved Magt til ære for de Kydske, og til Trods for de skidne Siæle.

Til den Ende har jeg funden for got, at indrette følgende Satser:

4

20 1ste.

Enhver Ægtemand, der maatte agte sig selv saa ringe, at ile efter de uværdige Fruentimmer, der søger deres Ære i Skiændsel, og ofre til de ureene Aander i de mørke Kroge, skal jeg herefter straffe paa en nye og skarpere Maade end tilforn.

1.) Skal disse Ægteskabs-Krænkere føle en indvortes Brynde af det Helvede, de daglig bygger paa; deres Aand skal langsom fortæres i Varmen af de Flammer, der skal ile frem af Hævnens Huule over deres fordømmelige Hoveder.

2.) Skal deres sviinske og fæiske Krop, denne Lasternes skidne Møding, blive som den plettede Leoparder; og disse Skiændsels Pletter skal skinne frem, og blive kiendelig nok for de Dydiges Øyne; da skal Pøbelen og enhver raabe ud af Vindver og Dørre: see! der gaaer den plettede Indvaaner fra Helvede; paa hans Veye ligger

5

21

Fare paa Luur, og Skiændsel giør hans Stier mærkværdige.

3.) Skal jeg befale min vigtige Slange, at bruge de skarpeste, fæleste og giftigste Bid, der saadan skal gnave og langsom fortære disse Uteerliges forhorede Hierte, at enhver, som møder en af disse fæiske Boelere, skal sige: Jeg mødte den plættede Jæger, hans Ansigt var qvindeligt og brændende, hans Øyne funklede af utilladelig Brynde, han leedte efter Rov, og de af Landets Døttre, der havde glemt den Evige, bleve et Bytte for den uhumske og nedrige Horkarls krogede Veye og farlige Slange-Bugter.

2det.

De skidner Qvinder og umættelige Bolersker,

der staaer op for at bole, spise og drikke, for at hore, lægge sig, for at bole, skal blive et Offer for min billige Vrede. Deres Veye er kunstige, men jeg skal finde

6

22

dem, vare de end begravede i det prægtigste Purpur og fineste Silke, indsluttede i de vældigste Kiæmpearme, og opslyngede i den frieste og meest indskrænkede Frekhed. Mine Piile skal sidde i dem, naar de, midt i den fordømmelige og halvdøde Mathed, skal udgispe disse af Vellysten halvbrudte og overskaarne Ord: Her er Fred og ingen Fare.

3die. De skal faae Lov at sove til en Tid; men Forskrækkelsen skal vaagne dem og rive dem ud af denne Straffens Søvn, og hvor de henvender dem, skal de finde for dem et Helvede: Helvede oven til, Helvede neden til, Helvede omkring dem, Helvede inden i dem. Det skal kuns koste mig et Ord til den almægtige Reene, saa skal de prægtigste og stolte Stæder blive et Sodom og Gomorre; endnu har Himmelen Ild og Plager nok, til at fortære

7

23

og opsluge disse Vellystens Slaver, disse Menneskelighedens frekke Fornærmere. De rase! de stime! de bruge Vold og Magt! de stole paa Høyhed og Styrke! — men holdt! — nu skal min knusende Torden fortære Forførere og Forførte.

Ømmeste og fornærmede Ægtefæller! eders Mod falde ikke! eders Hierte hensmelte ikke, som Voxet. Nu er Bønnen fornøden! den blive eders Skiold, hvormed I vil møde for de meest rørende Plager, at see eders Mage i en andens Arme, saa at de ikke skal forkorte eders Smerters Dage ved en hemmelig Græmmelse og den billigste Sorg af Sorger.

Bliver Horeriets Last end saa fræk, saa stærk, at den river Lovene i Stykker, saa paakalder kuns den evige og uforanderlige Lovgivere om Kraft og Styrke til at staae i Fordervelsens Storme! den ædle

8

24

Kydskhed skal hielpe eder at sønderrive den retfærdige Himmel, og I skal selv blive de reene Vidner til de hævnende Plager, der skal ile ned over eders forhorede og ulyksalige Ægtefæller.

Samvittighedens Sprog falder noget plump; men grove Folk skal have grov Konfækt; og Sandhed kiender ingen Kunst-Ord; de findes kuns i Hyklerens Ord-Bog.

Den Dydiges Hierte, den 28 Julii 1771.

Samvittighed.