[Martin Brun ?] HLS Uddrag fra Dronningen for Fuglene, eller Nattergalens Afskeds-Sang fra Rosenborg Have.

11 I samme Dage torde den uskyldige Pige gaae ind og gaae ud af Denne forlystende Have med en urørt Kydskhed, med en ufornærmet Dyd, med et Hierte forskandset og befæstet med de ædleste og reneste Fornemmelser; men nu! - - Nu! - - Smukke! Hvad hielper den udvortes Skal? Lad den endog faae Navn af allersmukkest! Naar en dydig Skabnings Aand staaer i Tvivl om Kiernen, der er inden for, er enten raaden eller sminket?