[Martin Brun] Uddrag fra Et sælsomt og græsseligt Qvinde-Spøgelse, seet og observeret ved adskillige Leiligheder og paa adskillige Steder her i Kiøbenhavn og i nogle Egne her i Nærheden, af nogle philosophiske Skildvagter. Sammenskreven til Skræk og Advarsel for alle, og til Forbedring for nogle af den politiske Speider.

" varig Fred, er virkelig lyksalig, i Hense” ende til Freden selv, dette kan ‘en Tosse " begribe, men naar et Land nu misbruger " denne Fred, eller bruger denne Fred som " et Middel til at udøve utæmmet alle li" derlige Gierninger, saa følger jo nødven” dig deraf, at de bæstiske og kieldringagti" ge Handlinger indsniger sig i et Land, " først Ladhed, siden Vellyst, Løsagtighed, " Uteerlighed, Fritænkerie, Sværmerie, Fyl" derie, Drukkenskab, kiæk og fræk Hore" rie, Bagtalelse, Mord imellem Mand og " Kone, Kiv og Nag imellem Broder og " Søster, Forræderie imellem Ven og Fren-