Uddrag fra Skrivelse fra et Fruentimmer til Stadens Ædle, Høyædle og Velbaarne Samtlige Elskere af Pebersvenderiet.

Men maaskee Eders Afhold er en reen Afholdelse? maaskee Forretninger eller dybe Studeringer, en gammel Vens Raad, som den forsigtige Povels til de Tider, da Omflytning og Ustadighed forbød nogle af hans Venner det, er Aarsagen, at I ikke vover samme. Ney! aldrig troe vi det: Da Eders Tid og Stadighed er saa stor, at den tillader Eder de prægtigste Boeliger, de meest udmerkte Klæder, de optænkeligste Forlystelser, alt hvad der kiælner Kiø- det og giver den udvortes Stand glimrende Anseelse. Frygte I vel ikke, første Indbrud skal borttage eders Næring og skille Eder ved Livets Behageligheder, langt mindre giøre Pligternes Opfyldelse umuelig, at opdrage Børn.