Uddrag fra Saufhalses trøst til Brændeviinslauget som et Beviis at det er utroeligt at Regieringen vil forbyde at brænde Brændeviin.

Knap Tid er der paa all Ting og stor Trang i alle Stænder. Man hører lige saa mange Suk over vanskelige Tider, naar en Tønde Rug koster 2 Rdlr., som naar den koster 5. Pugeren suger en rig Nærings-Saft af enhver Uheld i Staten; men endskiønt han kan næsten ikke romme sin Overflødighed, saa græder han dog over det Onde (den dyre Tiid) som han selv har været Aarsag til. Han klynker ynkeligere end den der fattes meest, allene fordi man skal ikke ansee ham for den han er, og fordi hans Begierligheder ere umættelige. Kan Brædeviinsbrænderne have giort noget dertil at Kornet er blevet dyrt, og hvorfor skal da de tillige med alle deres Forbedere, straffes for den Synd som de aldrig begik? Lad Proprietairerne og Kornpugerne bottre ud med den Fordeel, som de har vundet i disse dyre Tider, saa vil man nok kunne erstatte Kornmangelen, uden at berøve os vor dyrebare Drik, Brændeviin. Lad der anordnes Commissarer, til næstkommende Høst, i alle