Christian Bagge Uddrag fra Aftvungne Erindringer i Anledning af de Kanneworfiske Kritikmageres urigtige Foregivende angaaende den af Undertegnede om den ham af de 18 Bryggere og deres Oldermænd paaførte Proces udgivne historiske Beretning ved Christian Bagge.

3) For at overbevise dem om deres forsætlige Løgn, naar de foregive, at ovenmelte min Beretning intet andet indeholder, end denne eene Omstændighed, at Processen ey er til Ende, maae jeg oplyse, at min Beretning indeholder ey allene a) et soeleklar Beviis paa Kritik-Forfatternes Partiiskhed eller Blindhed, men endog