Uddrag fra Notice, [mod ovenstående, undertegnet "Brøgger-Laugets Forsamlings-Huus den 13. November 1770."]

Vi holde det overflødigt at være viidtløftigere i denne Post, og lade det være nok at vi her i Oprigtighed for Publici Øyne have fremlagt Sagen i sin fulde Sammenhæng, saavel Aarsagen til det ommælte af Interessenterne indgangne Fællesskab, som Maaden hvorledes man i dets Udførelse sig har forholdet. Vi holde os overbeviiste om at begge Deele, hos alle billig Tænkende, mere skal fortiene Biefald end Dadel, og allermindst havde man ventet en saadan ubeføyet Censur af Sr. Bagge, som i endeel af de qvæstionerede Aaringer selv har været en Laugs-Interessent, og hvis Indtrædelse i Lauget, efter al Anseelse, havde skullet nærme sig til hans Udgang deraf i en saare kort Tiids-Punkt, dersom han ikke imidlertiid paa