? Uddrag fra Discours imellem en fremmet Reisende, en Officer og en Borger ved Navn den Tænkende. Handlende 1. Om de høie Priser paa Brød og Fødevahre, 2. Om det Fattiges Væsen, 3. Om Skifter, 4. Om Procuratores Antal for Underretterne, 5. Om Gade Løgter, 6. Om Gade Vægterne.

i et maadeligt Boe bliver lidet eller intet til overs, naar fradrages, Forseiglings Penge, Aabning, Registrering og Vurdering, Auctions Saiarium, den til Indcassering constituerede Procurators Regning, Proclama, Læsning til Byetinger, Raadstuen og Landstinget, de smaa Betientes Drikkepenge, som undertiden naar Leilighed gives, forsyner sig selv, og endelig vidtløftig Skiftebrev, der skrives meget ziirlig, dog saaledes, at hvad der er opfyldt med Procuratorernes Inventioner, Prætentioner, Exceptioner og Opsættelser- og er skre- ven paa 10 Ark, med megen Comoditet kunde skrives paa et Ark. Herfra gaaer det til OverFormynderen, han og hans Fuldmægtig har og giort en Lov hvad der stal betales for Skif- tets Paategning, og for den udmeldte Formynders Indtegning, lad være de Umyndige ikke har arver en Daler, og alt dem kaldes hos os lovlig.