v. Holstein, Tausan m.fl. Uddrag fra Anordning og Reglement angaaende adskillige Stadens Oeconomiske og Borgerlige Indretninger dateret Kiøbenhavns Raadstue den 5. Junii Anno 1771.

De som have, eller herefter erholde Privilegium at lade bage og sælge RugBrød, skulle være pligtige, under deres Privilegii Forbrydelse, udi forberørte Tiid fra Novbr. Maaneds Udgang til pri- mo Maji hver Aar at have 50 Tønder Rug i Forraad, samt, førend de begyn- de bruge deres Næring efter deres Privilegium, være forbunden at foreviise, at de have saadant Forraad.