? Uddrag fra Fundne Breve. Første stykke indeholdene: Om de til Kiøbenhavns Gaders Reenholdelse afgivende Feye-Penge.

Saa grundig denne Anmærkning og deraf uddragede Conclusion end synes, saa vil den dog bortfalde under en nøyere Examen. Thi for det første veed man jo ey om der bliver Overskud, for det andet er alting, som bekient, i saa Aar stegen til umaadelige Priiser; følgelig kan Skuffer, Koster, Koste-Skafte samt Koeføddernes Reparation, hvilket alt ventelig gaaer paa Stiftelsens Bekostning, været blevet anseelig meere siden An-staltens Begyndelse, og posito, der for det tredie er Overskud, saa er dog Fey-