? Uddrag fra Giensvar paa alle Laugenes Vegne til Autor af det Skrift kaldet Beviis at Argus uagtet sine 100 Øyne har været stokblind, da han skrev sit No. 11 og 12 [...]. Hvori bevises at denne formeente Statsmand under en, Haandværksmands Masqve har været forsætlig blind – I en redelig Hensigt fremlagt af den, som ønsker Laugenes Vedligeholdelse [...]

I øvrigt kan De tilforladelig troe, at Laugene meget soulagerer Staten, i det at de underholder mange Fattige, som ellers bleve det Almindelige til Byrde, og burde have Sted i deres Hospitaler, hvor De saa barmhjertig p. 36 vil indqvartere en Laugsmester. Angaaende Deres Snak p. 25, at man af Argi Skrifter skulde forledes til at troe, Laugsmesterne have været Entrepreneurer for hele Qvarterers Huuse og Gaarde, da er det bourlesqve og fordreyet. De kan dog vel ey nægte, at Laugsmesterne eye mange anselige Huuse, som maaskee vilde forfalde, naar Deres Project, om at ødelegge Beboerne,