Uddrag fra Enfoldige Danske og Norske Tanker, hensigtende til de Danske, Norske og tilhørende Landes Indvaaneres Huusholdnings Maader, i Sammenhæng med Rigets Huusholdning, til Rigets Nytte. Første Hefte. [Indeholder s. 52-80: Linnæi Tanker om Grunden til Huusholdings-Kunsten, efter Natur-Kundskab og Natur-Lære. En Oversettelse af det Kongelige Svenske Videnskabers Akademis Afhandlinger udi Aaret 1740]

En Huusholder maa vide, ved en behørig Hede, og ved Kunst tilveiebragt Varme, at efterligne den Himmelluft hvorudi en eller anden Plante af sig selv voxer. Han maae derefter indrette og vande Jordgrunden; og paa saadan en Maade, til visse Tider, ved Elementerne, drive Planterne, efter deres Alder, ligesom om de vare udi deres egen Clima, og paa deres Hiemmested.