[Søren Rosenlund] Uddrag fra Jødernes Renkers Aabenbaring. Andet Hæfte.

thi som ovenmelt er, anseer de ingen for deres Overherre, uden for saa vit af Hyklerie, thi alle Kongelige Forordninger og Love, i hvor hellige, fornuftige, forsigtige og retfærdige de end ere, veed Jøderne, ved deres skarpsindige medføde Intriguier at fordreie og underminere, deels ved behagelige Hielpe-Middel, og dels ved at beraabe sig paa, at de ikke strikte ere Kongens Bud den Lydighed skyldig som de Christne Undersaattere, hvilket giver den gemene Mand stor Lejlighed til flette Tanker og Talemaader, let at følge Jødernes Opførsel i Meening og Tale, ligesom Kongen ikke faa retfærdig kunde eller torde tvinge Jøderne, faa got som andre hans christne Undersaatter; her udi feiler de heller ikke, Thi siden 1727 og indtil nu er ingen Jøde offentlig eller paa Kroppen straffet, uden 2de som paa kort Tid ere straffede med Jern, men da her i den