[Søren Rosenlund] Uddrag fra Jødernes Renkers Aabenbaring. Andet Hæfte.

25500 Rdlr., og ofte mere. Af en Million tog de 51000 Rdlr. til 63000 Rdlr., og af 3 Million 153000 Rdlr., monne dette ei være at stiæle fra Kongen? og dog vil de kaldes troe Borgere. Burte disse ikke at været hængt? Man behøver nu ei at kiøbe hos Guldsmedene forarbeidet Guld og Sølv, og Prætiosa, thi det finder man paa alle Billard Huuse hos Jøderne som dermed er vel forsynet i Lommerne, som de gierne haver for paa Brøstet i Foeret af deres Kiol, der finder man i Almindelighed, Ringe, Ørenringe, Halssmøkker og Kors, Hovednaale, Brøstspender, Skoe og Knæspender med videre alt behørende, alt dette er meget vel udarbejdet, lige som det var forfærdiget af en Ankersmed. Sølvet er og gierne meget godt, thi det holder gierne Prøve med vore Danske Rigsorter, eller høie med de grove Danske Kroner, det er altsaa meget godt naar det holder 9 a 10 Lødig. Naar nu en Jøde sælger saadant 1 Garnetur Spender, og faaer under Tiden ligesaa meget derfor, som