[H. Hoffman?] Uddrag fra Betænkning over den saa kaldede Philopatreias [Underskrevet HH]

Naar man nu efter dette Project fradrager de aarlige Expenser, Folkeskat, EnkePension Folkeløn og andre Skatter, saa kunde en Præst neppe have 200 Rdlr. aarlig at leve af, Sognefolkene blev belastet med at holde Præsteboligen ved lige, saa og, siden Præsten ey kunde holde Hest og Vogn, fik Sognefolkene at befordre ham til Annexerne og de